Nhân ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12 Trường MN Thị Trấn tổ chức cho học sinh 5 tuổi tham quan trải nghiệm tại cơ quan Quân sự huyện Con Cuông