Năm học 2018-2019 Trường Mầm Non Thị Trấn tổ chức cho các cháu 5 Tuổi tham quan trường tiểu học