CHI ĐOÀN TRƯỜNG MN THI TRẤN PHỐI HỢP VỚI CHI ĐOÀN CÔNG AN HUYỆN VÀ ĐOÀN THỊ LÀM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHO PHỤ HUYNH CHẤP HÀNH ATGT TRONG GIỜ ĐÓN TRẢ TRẺ